UBND thị xã Điện Bàn vừa hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất thuộc khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. 

Theo đó cho biết, 71 lô đất được nêu trên đã được UBND thị xã Điện Bàn công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 7866/QĐ-UBND vào ngày 08/08/2022. Đối với việc UBND thị xã Điện Bàn, hủy kết quả trúng đấu giá 71 lô đất được nêu trên, do nguyên nhân người trúng đấu giá chậm nộp tiền sử dụng đất theo đúng quy định. Hiện nay, UBND thị xã Điện Bàn vừa có yêu cầu đối với số tiền đặt trước của người trúng đấu giá nộp trước khi tham gia đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Vào ngày 14/03/2023, UBND thị xã Điện Bàn vừa có báo cáo số 75/BC-UBND về kết quả giải quyết đơn cho 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An. Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn cho hay, liên quan đến nội dung 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án khu dân cư Nam Điện An, thì UBND thị xã đã đưa ra chỉ đạo với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai về kiểm tra, giải quyết và trả lời các đơn của công dân.

Công văn số 48/BQL ngày 27/02/2023 của ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã đưa ra về việc trả lời đơn kiến nghị cho 14 cá nhân trúng đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cũng đã có Công văn số 91/CNVPK ngày 03/3/2023 về việc trả lời đơn của công dân. 

Từ ngày 26/09/2022, đối với 70 lô đất mà người trúng đấu giá chậm hạn nộp chi trả sử dụng đất đợt 1 thì phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã sẽ đưa ra Tờ trình đề nghị hủy bỏ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất trên thuộc khu dân cư Nam Điện An thuộc phường Điện An và phường Vĩnh Điện của thị xã Điện Bàn. Bên cạnh đó, người trúng đấu giá đất đã có đơn trình bày về việc chậm nộp tiền chi trả do gặp phải một số nguyên nhân bất khả kháng.

Ngoài ra, những người trúng đấu giá đất đề nghị nên xem xét và không hủy kết quả trúng đấu giá mà hãy tạo điều kiện để người trúng đấu giá tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế. 

Ngày 12/10/2022, UBND thị xã Điện Bàn đã xem xét những nội dung kiến nghị của ông bà, nên đã tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo Sở, ngành và cơ quan chuyên môn của thị xã để lấy ý kiến về việc xử lý chậm hạn nộp tiền sử dụng đất.

Vào ngày 29/12/2022, UBND thị xã đã có Báo cáo với UBND tỉnh xin chủ trương xử lý chậm hạn nộp tiền sử dụng đất đối với 71 lô đất đấu giá tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, phường Điện An và phường Vĩnh Điện thị xã Điện Bàn.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã phát đi Công văn số 1468/UBNS-KTTH gửi UBND thị xã Điện Bàn vào ngày 16/3 về việc chỉ đạo có liên quan đến hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Nam Điện An, phường Vĩnh Điện thị xã Điện Bàn. Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho UBND thị xã Điện Bàn căn cứ vào các quy định của pháp luật và của UBND về đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời còn rà soát toàn bộ các hồ sơ có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, từ đó có thể xem xét và xử lý việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số cá nhân trúng đấu giá tại dự án khu dân cư Nam Điện An, phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn theo đúng quy định và đảm bảo quyền lợi của người trúng đấu giá.

Quyết định số 1257/QĐ-UBND của UBND thị xã Điện Bàn được ban hành về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 71 lô đất thuộc khu dân cư Nam Điện An tại phường Điện An và phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

Tham khảo ngay:   >>> Dự án The Faifo Complex