Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa đưa ra chỉ đạo về việc sắp xếp dân cư ven biển tại khu vực thị xã Điện Bàn.

Công văn số 867/UBND-KTN, ngày 21/2/2023 ra quyết định về việc sắp xếp dân cư ven biển tại khu vực thị xã Điện Bàn.

Ông Lê Trí Thanh, giao cho UBND thị xã Điện Bàn chủ trì và phối hợp với các Sở, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đến việc rà soát tất cả các dự án về 2 bên đường ĐT603B trong việc khẩn trương đánh giá khả năng giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã triển khai lâu và gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài.

Dựa vào những cơ sở đó, UBND thị xã Điện Bàn đã đề xuất và điều chỉnh lại các dự án, nhằm để loại trừ phần không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án để xây dựng kế hoạch, đầu tư chỉnh trang bằng nguồn vốn đầu tư công và tạo điều kiện cho người dân sớm xây dựng nhà ở và đầu tư kinh doanh ổn định.

Đối với những dự án không đảm bảo thủ tục pháp lý hoặc kéo dài, sẽ không được triển khai do năng lực hạn chế thì phải đề xuất thu hồi theo quy định. Các kết quả được thẩm định của Sở Xây dựng về Quy hoạch chung của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045, UBND thị xã Điện Bàn sẽ chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy hoạch về báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Tổng rà soát các dự án về ven biển du lịch 

Theo thống kê của UBND thị xã Điện Bàn cho biết, hiện nay có tổng cộng 27 dự án từ khu vực ranh giới phía Tây của khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc đến Biển Đông.

Trong đó, có 18 dự án thương mại, du lịch và dịch vụ và còn 9 dự án cho việc đầu tư xây dựng nhà ở, tái định cư. Những dự án nay đã được thực hiện và triển khai vào trước năm 2016.

Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn, với những dự án ven biển trên địa bàn đều gặp phải một số khó khăn và vướng mắt trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là 20m vệt cây xanh ven biển

Tham khảo ngay:   >>> Dự án The Faifo Complex