UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo tạm dừng đấu thầu với các dự án mới, song song với đó là việc giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ.

Theo Thông báo số 15/TB-UBND vừa mới đưa ra của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, Ông Lê Trí Thanh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho ông Lê Hồng Quang Phó chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi và đưa ra các phương án chỉ đạo của Sở xây dựng tiếp tục rà soát các dự án bất động sản để thực hiện tạm dừng đấu thầu đối với các dự án mới.

Ngoài ra, còn theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo cụ thể việc khai thác đất san lấp, xây dựng công trình phục vụ thi công để kịp tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức đi thực tế kiểm tra và yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện công tác đấu giá về các dự án khai thác đất. Thêm vào đó, còn chỉ đạo Sở xây dựng khẩn trương tham mưu cập nhật điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 320/UBND – KTN được ký vào ngày 16/1/2023 của ông Lê Trí Thanh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đưa ra về việc phối hợp giải quyết các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo cụ thể đối với các dự án về nhà ở, khu dân cư, khu đô thị.

Cụ thể như, nhóm dự án hoàn thành, cơ bản hoàn thành, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các địa phương nơi có dự án làm việc với các chủ đầu tư đôn đốc hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cam kết đúng thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để quyết toán dự án.

Bên cạnh đó, với nhóm dự án kéo dài nhiều năm nhưng chỉ mới thực hiện thủ tục đầu tư, chưa triển khai và chưa giao đất thì UBND cấp huyện sẽ đi kiểm tra, rà soát, tổng hợp để gửi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan báo cáo với UBND tỉnh điều chỉnh hoặc dừng thực hiện dự án.

Về những dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đề xuất lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo các phương án có liên quan. 

Nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ nhỏ so với tổng diện tích dự án sẽ có khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ và nhà đầu tư quyết tâm thực hiện thì sẽ cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án phù hợp với từng trường hợp cụ thể.  

Còn nhóm dự án có diện tích vướng giải phóng mặt bằng với tỷ lệ lớn so với tổng dự án, sẽ có khả năng giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại không cao, cộng đồng dân cư không ủng hộ thì điều chỉnh tách phần diện tích không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đưa vào chỉnh trang.

Bất động sản sẽ như thế nào trong thời gian tới 

Về chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với các phòng, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, dứt điểm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đáp ứng mục tiêu, quy mô đề ra.

UBND cấp huyện sẽ chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư chỉnh trang phù hợp khả thi, đảm bảo tính kết nối với dự án về hạ tầng chung của khu vực. Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện công tác chỉnh trang theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua, trường hợp nhà đầu tư không thực hiện việc chỉnh trang thì sẽ không được tiếp tục thực hiện dự án.

Với những dự án mang tính không khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng thì tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh quy hoạch sẽ đưa vào chỉnh trang để kết thúc dự án.

Đặc biệt, đối với những dự án chậm tiến độ do những nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, thiếu năng lực, UBND cấp huyện sẽ kiểm tra, báo cáo Sở kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu kinh tế và Khu công nghiệp chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu ưu tiên quỹ đất này để thực hiện chỉnh trang kết hợp với đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các công trình công cộng, cây xanh.

Tham khảo ngay:   >>>  Dự án The Faifo Complex