Hướng đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật và trách nhiệm, Lâm Thủy Mộc xây dựng rất nhiều chính sách khen thưởng và kỷ luật để phát huy và nâng cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi thành viên.
Chính sách khen thưởng, công nhận thành tích, nâng lương, nâng bậc và đề bạt, bổ nhiệm là một trong những cách thức thể hiện sự ghi nhận đối với từng nhân sự.
Ngoài ra, Lâm Thủy Mộc cũng xây dựng các quy định kỷ luật với những nguyên tắc khách quan, minh bạch, rõ ràng. Từ đó, tạo nên một môi trường làm việc chất lượng với nguồn nhân lực có năng lực, thái độ và kỷ luật tốt.